در مورد هدلایت دو کنتاکت چه می دانید ؟

Posted on : by : seoma

هدلایت های دو کنتاکت برای کاسه چراغ های دو کنتاکت طراحی شده اند ، ساده تر توضیح دهیم ، هدلایت های دو کنتاکت دارای دو حالت چراغ می باشند یعنی هر دو حالت نور بالا و نور پایین را دارا می باشندRead More